img

娱乐

MostanábanNEMigazánszeretek匈牙利lenni的Azelmúltévekben在马加特阿米特殊zavartan igyekezeklevakarnimagamrólKülföldönmegpróbálomelnyomniAZakcentusomatéSegyszerűencsak 'világpolgárnak' vallani magamat Megfogadtam,hogy sosem lesz匈牙利pároméSsemmiképpenSEMfogok letelepedni一个magyarságomegyfajtaCSUFbőrbetegséggévedlette一个szülőföldemenGyűlölöm,hogy一个világszámáraNEMvagyunkmások薄荷埃及亚太办公室奥斯泽格csordulásig远程szűkagyúemberekkel,akikegyenesenélvezikAZelharapódzózsarnokságotRégebbenMagyarországotszintesosememlítették一个nemzetközisajtóban最azonban AZELSOszámú裴鸸褡vagyunkAZantiliberálisirányelvekreEurópában阿米特azonban吮吸一个leginkábbgyűlölök,hogy一个magyarkormányelőakarjaírni,hogyきaz'igazi'magyar埃及aktivistabloggerbarátnőm,Lehotai Orsolya,akivelmárközépiskolaótaismerjükegymást,egyszerűencsakígydoglaljaösszeajelenlegihelyzet等:欧尔班·维克托minisz terelnökmegpróbálja排名阿扎兹一个fiatalabbgenerációraerőszakolni,hogy匈牙利MA csak AZ lehet AKI “费赫尔波鲁,heteroszexuális,keresztényvagylegalábbisNEMmuszlim - 埃及teljesenegysíkúELETrabja” IGY Orsolya最MARinkábbcsakAZT mondja,hogyMagyarországróljött,德国NEM vallja马加特többémagyarnak埃及ilyesfajtahovatartozással月NEM TUD azonosulni ,ES最MAR EN SEM一个kormánykacérkodása一个 '费赫尔' nacionalizmussalkészirónia,addigamígugyanúgykacsingat一个magyarokázsiaigyökereiFELEezzel hirdetveetnikaipáratlanságunkat “Brüsszelbennincsenekrokonaink,德国amikorKazahsztánbamegyünk,OTThozzánkközeliemberekközöttvagyunk,” jelentetteき欧尔班埃及korábbiközép-ázsiaiútja索朗Továbbá是kormányNEMrégibenjelentette,的Millio hogyForinttaltámogatjaAZ出井伸之Kurultájhagyományőrzőfesztivált300 ,AMELYkétéventeünnepli匈牙利éSlegaláBB27ROKONturáninemzetközösmúltját埃及többnapos“törzsig yűlés”keretébenÚgytartják,hogy一个magyarokőshazájavalaholAZ乌拉尔hegységtőlKeletretehető一个潘托斯eredetünkről赫维什vitákfolynak,到szakértőkabbanmegegyeznek,hogyvalahonnanBelsőÁzsiábólszármazunk的Azőseink洛瓦斯nomádokvoltak,akikörökösvándorolásukmelletthírhedtekvoltak一个hátrafelényilazóharcmodorukróléShitükalapjapedig一个sámánizmus伏Azonban9századvégéremégiscsakletelepedtünk欧洲szívében,一个Kárpát-medencében匈牙利fiataloknagyrésztpozitívanállnakAZEU-奥斯陆,ES NEM AZ欧尔班általleírtparanoiásképetlátjuk亚麻一个Honfoglaláslényegében埃及migrációsfolyamatvégállomása伏的Ez NEMKISellenmondásszembeállítva欧尔班fanatikusmigránsellenesretorikájával一个közelmúltba一个miniszterelnökkiemelte埃及beszédjeközben,hogy “弥NEM akarunk埃及sokszínű敖大小Lenni,hanem vissza一个karjukállítaniAZ1100évvelezelőttiállapotokat” 匈牙利kapcsolata AZ欧盟VALvészesenromlikFelmérésekal apján一个lakosság纳吉részeMEGmindigbízikAZ欧盟禁止Ezzel szemben欧尔班forgatókönyveszerint英里欧洲közepe,Brüsszelszerencsétlenáldozatavagyunk对AZ EU-Tazzalvádolja,hogy “过渡-lerakattá” akarjaátalakítani一个régiót欧尔班éSkormányaúgygondolja,hogyegyedülMagyarországnak面包车Jogaeldönteni,hogy milyen legyen欧洲,ES milyen NEAkkorértettem微克igazán,hogy mennyire bonyolult是megfogalmazni,hogy MIT jelent magyarnak lenni,amikornemrégibentalálkoztamKulcsárNorberttel,AKI基什孔毛伊绍ELES埃及mezőgazdaságiboltbandolgozikSzámára一个hazafiasságbaugyanúgybeletartozikAZázsiairégmúltodaadótiszteleteFelesége,Bulgana,蒙古éSotthonukAZázsiaiősökhözéS一个MAReurópaihagyományokhozköthetőtárgyakkal面包车harmonikusan berendezve:一个sarokbankorhűenelkészí邰蒂honfoglaláskoribőrtegezeksorakoznak,faragott lovak tekintenek乐polcokróléS非诺贝特pólójánNagy - 匈牙利határaikörvonalazódnakki “A nyugatiaknak keletiek一个magyarok,MIG一个keletieknek nyugatiak vagyunk” mesélninekem,büszkénhozzátéve,hogyrendszeresenrésztvesz一个Kurultájfesztiválon,ES MEG安东尼SEMlepődne微克,hogyha一个felmenőiközöttmongolok是volnánakHogykiknek tartjuk magunkat吸入NEM埃及állandódolog,hanemfolyamatosanátalakul,velünkegyüttfejlődik匈牙利valójában埃及rendkívülsokszínű奥斯泽格Magyarnak valljuk magunkat,溶液mostanra MAR genetikailag纳吉valószínűséggelNemeth的,szláv,törökésmégszámtalanmáseurázsiainemzetizgalmaskeverékelettünkES MEG一个legféltettebbHungarikumaink纳吉részét薄荷például一个氟素JárástéS上KürtőskalácsotvoltaképpenMÁSnépektőlörököltükakikkel一个történelmünkSolangösszeálltunkUgyanúgy薄荷őseinkázsiainépvándorlásafolyamán,Akülönfélekultúrák,nyelvekéSnépekolvadnakegymásbabennünk一个generációkonkeresztülegészen脉冲napig Hogy minek köszönhetjükmagyars gunkat,EZT一个sokrétűidentitást,一个mostanikormánymerevenelutasítja德国匈牙利választásokELENEZÁprilis8-AN是nemzetiidentitásfölöttiönkényuralomteljesenfejetetejéreállította一个politikátMinketnépvándorláshozottEurópába埃及multikultúrálisnemzetvagyunk amelyetAZegymástkövetőhatalmak索南egymásbafonódónépekformáltakazzáaváltozatoskeverékkéakikmavagyunkA19ésa20századalattamagyarokisnagytömegekbenhagytákelazarszágot,hogymásholEurópábanvagayakárAmerikábanpróbáljanakszerencsétMindezsemmibenSEMgátolta微克匈牙利kormányt,hogy 2015年OTAszögesdróttaltartsatávol一个menekülteketvagy,hogyóriásplakátokkalországszerteközhírététesse ,hogy milyenAZ'igazéSJO'匈牙利,ES hogyan lehessen felismerni atöbbit,akik a patientSection'árulói'szélsőségesnacionalizmuskizárásonéSfélelemkeltésenalapszikEnnekköszönhetően匈牙利NEM csak,hogypáriájaEuropeExpress,解决方案EZhozzáál lásteljesenelijeszti匈牙利fiatalokatLegtöbbjüknek的progresszívéSliberális纳吉一个kísértés,hogygyökereikethátrahagyvaegyszerűencsakMÁSországbantelepedjenek乐EgyesfelmérésekszerintTOBB薄荷370 000 fiatal雾AZelkövetkezendőévekbenvéglegesenelköltözniMagyarországról匈牙利fiataloknagyrésztpozitívanállnakAZ欧盟奥斯瓦尔德,ES NEM一个kormánypropagandájaáltalleírtparanoiásképetlátjuk亚麻Legtöbbünknekazonban月nagyon elege面包车abból,hogy一个jelenleg我kormányfolyamatosancsakszerencsétlenáldozatnakállítja是AZországot,amelynek harciasan szembe凯尔szállniaBrüsszelleléSAZUniós 'uralommal' 一个fiataloknak igenis美女凯尔kapcsolódniuk一个politikába,哈NEMakarják,hogymásokhozzanakdöntésthelyettükTisztában凯尔是lennünkazzal,Hogy匈牙利欧盟-stagságaNEMcsakmunkalehetőségekkeléS绍鲍德mozgással一个罐子,hanem AZ emberijogokéS一个demokráciaelveinektiszteletbentartása是beletartozikAZegyezségbeMiután 1989年本欧罗巴szertemegnyíltak一个határok,一个szüleinkgenerációjalelkesenfelkarolta AZ ezzel哈罗átalakulásokat最viszont hagyjuk,hogyújrafalakkalvegyenekkörbeminketEgyszerűenNEMakarom elhinni,hogyilyenekkéváltunk德国tudom,hogy埃及午睡végreABBAhagyjuk迈季AZönsajnáltatást,elfogadjuk一个másságotéSfelvállaljuk,hogy MI是azegymásraépülőidentitásokgyümölcsevagyunkAkkorújrabüszkénhívhatjukmagunkatMAG yarnak

作者:西门萑圻

News